HAKKIMIZDA

KURULUŞ AMACIMIZ

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri, 81 ilde esnaf ve sanatkarların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslek eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakının korunmasını sağlamak, esnaf ve sanatkârlar odalarının aralarındaki dayanışmayı temin etmek ve bu odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak, o ilin esnaf ve sanatkârlarını temsil etmek amaçları ile 5362 Sayılı Kanun gereğince kurulmuşlardır. Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği de Kanun gereğince Kütahya il sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere kurulmuş, kendisine bağlı 48 meslek odası, 2 şubesi ve yaklaşık 16.000 esnaf ve sanatkar üyesi ile faaliyetini sürdürmektedir.

Birliğimiz, sayısı Türkiye genelinde 2 milyonu aşan, ister gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktardaki küçük işletme sahiplerinin, yani esnaf ve sanatkarların Kütahya’daki temsilcisidir. Birliğimiz taşıma, perakende satış, gıda, ağaç işleri, el sanatları, madeni eşya sanatları, kişisel ve toplumsal hizmetler, inşaat, elektrik elektronik gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarın kayıtlı olduğu bir kurumdur.

GÖREVLERİMİZ

Birlik işlerini mevzuata, genel kurula ve başkanlar kurulu tavsiyelerine uygun olarak yürütmek.

Bakanlık tarafından mevzuat gereği verilecek görevleri yerine getirmek,

Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak.

Bağlı odalarımızın çalışmalarını mevzuat ve ana sözleşmeleri esasları içinde yürütülmesini sağlamak için yardımcı olmak, alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak; odaların gelecek yıl çalışma programları ile yıl sonu bilanço ve gelir ve gider cetvellerini değerlendirmek ve yol gösterici tavsiyelerde bulunmak.

Üyelerimiz hakkında gerekli bilgilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında düzenli olarak bulunmasını sağlamak, resmî ve özel mercilerce lüzumlu görülecek konularda istenecek bilgi ve mütalaayı vermek, mensuplarının genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda, resmi kurumlarla münasebetlerde Birliğin tüzel kişiliğini temsil etmek.

Odalar ve üyeler arasında çıkacak anlaşmazlıkları incelemek ve çözüme kavuşturmak, çözüme kavuşturulamayan hususları Bakanlığa intikal ettirmek.

Üyelerin meslek ve sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve faydalı görülecek tedbirleri almak ve teşebbüslerde bulunmak.

Birlik personelinin tüm bilgilerini Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında takip etmek, genel sekreter ve diğer personelin atanma, terfi, cezalandırılma ve görevlerine son verilmesine karar vermek.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını ilgilendiren konularda hazırlanacak mevzuat hakkında, gerektiğinde Birlik görüşünü oluşturmak ve ilgili makama sunmak.
Teşkilat çalışanlarımızın mesleki gelişimlerini sağlayıcı hizmet içi eğitimler düzenlemek,

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması ve korunması için gerekli tedbirleri almak, konuyla ilgili olarak Bakanlığı bilgilendirmek.

KURULUŞU/YASAL STATÜSÜ

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimiz, üst kuruluşumuz olan TESK, bağlı odalarımız ve odalarımızın mesleki federasyonları gibi Anayasanın 135. maddesine göre 5362 Sayılı Kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Birliğimiz, 1964 yılında yürürlüğe konulan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ile 21.03.1966 tarihinde kurulmuştur. Daha sonra gelişen ve değişen koşullara uygun hale getirilmiş olan ve 21 Haziran 2005’de yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 507 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Teşkilatımız 5362 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

KÜTESOB’un halen il merkezi ve ilçeler düzeyinde kurulmuş 48 meslek odası, 2 şubesi ve 16.000’den fazla kayıtlı faal esnaf ve sanatkar üyesi bulunmaktadır. Birliğimiz arşivinde tutulan ve kurulduğu günden bugüne faaliyet göstermiş esnaf ve sanatkarımıza ait dosya sayısı ise 65.000 civarındadır.
Birliğimiz ve bağlı odalarımız, ahilikten gelen ilkelerini kaybetmeden bugün de ülkemizin en dinamik unsurları olan esnaf ve sanatkar kesiminin, toplumun ekonomik, sosyal, siyasal oluşumunda hak ettiği yeri alması, daha çağdaş ve güçlü bir yapıya ulaşması için gerekli çalışmaları sürdürülmektedir.