unnamed

7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU HAKKINDA DUYURU

1558

Vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya olan diğer borçlar ile esnaf ve sanatkârların meslek kuruluşlarına olan aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasını, esnaf muaflığının kapsamının genişletilmesini ve ahilik sandığı uygulamasının ertelenmesini de içeren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Esnaf ve sanatkârımızın Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyelere olan ve 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce;
• Verilmesi gereken beyannameler,
• Tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, emekli kesintileri, işsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik destek primleri
• Kesilen trafik cezaları ile diğer idari para cezaları ve ayrıca
• Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.

Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.
Yapılandırılan borcun tamamının, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, yurt içi ÜFE oranında hesaplanan faizinin yüzde 90’ı silinecektir. Yine peşin olarak ödenen idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacaktır. Bir vergi alacağına alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

Kanundan yararlanabilmek için başvurular, en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksiti 31 Ocak 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksiti ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; Esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borç asıllarının tamamının; birinci taksitinin bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28 Şubat 2021), kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Bu hükümden yararlanılabilmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Ödenmesi gereken tutarların, öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamları ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir. Borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.