D1

İHALE İLANI

1656

İHALE İLANI
KÜTAHYA ESNAF ve SANATKÂRLARI ODALARI BİRLİĞİ’NDEN

Sözleşme konusu taşınmazın cins ve mevki:
İli: KÜTAHYA
İlçesi: Merkez
Mahallesi: Yıldırım Beyazıt
Cinsi: Ticari nitelikli arsa
Pafta No: 98
Ada No: 1463
Parsel No: 7
Taşınmaz No: 99638173
Arsa Yüzölçümü (m²): 2.883
Muhammen Bedel : 3.000.000 TL +KDV(Yaklaşık İnşaat Maliyet Bedeli)
Geçici Teminat: 90.000 TL Muhammen bedelin (Yaklaşık inşaat maliyet bedelinin) %3’üdür.
Kesin Teminat:180.000 TL Muhammen bedelin (Yaklaşık İnşaat maliyet bedelinin) %6’sıdır.
İhale Başvurularının Verileceği Yer: Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği
Cumhuriyet Mahallesi Esnaf Caddesi METEM Tesisleri Kat:3 (Genel Sekreterlik birimi)
Son başvuru tarih ve saati: 22 Ağustos 2019 Perşembe saat:10.30
İhale başlama tarih ve saati: 22 Ağustos 2019 Perşembe saat:11.00
İhalenin yapılacağı yer: Cumhuriyet Mah. Esnaf Cad. METEM Tesisleri Kat:3 (Toplantı salonu)

AÇIKLAMALAR
1- İhalenin konusu: Mülkiyeti Kütahya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği’ne (Birlik) ait ticari nitelikli 2.883 m² arsa üzerine düğün salonunun yap-işlet-devret yöntemiyle inşaatının yapılması, işletilmesi ve devredilmesinin Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilmesi işidir.
2- İhalenin Genel Kapsamı: İhale, düğün salonunun teknik şartname ve eklerinde yer alan ve yapı ruhsatı alınmış hâlihazırdaki projelere uygun yapımını ve/veya yaptırılmasını, yapımdan sonra işletilmesini ve/veya müstecire verilerek işlettirilmesini, işletme/işlettirme sürecinden sonra Birlik’e devredilmesini kapsamaktadır. İhale sürecinde isteklilerden inşaat ve işletme toplam süresinin ay biriminde miktarına ilişkin kapalı zarf usulü teklif alınacaktır. Verilecek tekliflerde inşaat süresinin 12 ayı geçmemesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Komisyonun uygun görmesi halinde en uygun (en kısa sürede devretmeyi) teklifi verene iş ihale edilecektir.
Ayrıca düğün salonunun işletme ruhsatı alınmasından devire kadar geçen süreçte (işletildiği süre boyunca) aylık olarak 18 yaşından büyükler için uygulanan ½ (bir bölü iki) brüt asgari ücret tutarında arsa kirası alınacaktır. Kira bedelinden doğan tüm vergi ve masraflar ihale uhdesinde kalan tarafından ilgili yerlere ödenecektir.
3- Taşınmaza ait bilgiler: İhale konusu arsa Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1463 Ada 7 parselde kayıtlı olup ihaleye konu alan 2.883 m² yüzölçümünde tam hisse olarak Birlik mülkiyetindedir. Uygulama imar planında E:0,52 Hmax:10,00 m. Ticari alan olarak ayrılan taşınmaz üzerinde hali hazırda herhangi bir yapı bulunmamakta olup, yeşillendirilmiş bahçe alanıdır. İhale kapsamında mevcut projelere uygun şekilde düğün salonu yapılacaktır.
4- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İstekliler İhale Şartnamesini ve diğer ekleri, mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 ve 13.30-17:30 saatleri arasında) Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin Cumhuriyet Mahallesi Esnaf Caddesi METEM Tesisleri Kat:3 Genel Sekreterlik biriminde veya Birlik’in www.kutesob.org.tr (duyurular sütununda) ücretsiz olarak görebilir. Ancak ihaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup; ihale doküman bedeli 200,00.-TL’dir. (iki yüz Türk Lirası)
5- İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat: İhale Cumhuriyet Mahallesi Esnaf Caddesi METEM Tesisleri Kat:3 toplantı salonunda İhale komisyonu huzurunda 22.08.2019 tarihinde saat 11:00 de yapılacaktır.
6- İhalenin Usulü: İhale, açık ihale ve kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
7-Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı: Tahmini inşaat maliyet bedeli 3.000.000 TL +KDV’dir. 90.000 -TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu alınacaktır.
8. İstenecek belgeler:
(Bu belgeler kapalı zarf halinde, son müracaat tarih ve saatine kadar Birlik’e teslim edilmesi gerekmektedir.)
1) Şekli ve İçeriği şartnamenin ekindeki örneğe uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf,
2) Kanuni İkametgâhı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Örneği şartname ekinde yer almaktadır.)
3) Oda Kayıt Belgesi
3.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından, ihale tarihinden en fazla 30 gün önce alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Birlikçe görülmüş sureti),
3.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinden en fazla 30 gün önce alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge(aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Birlikçe görülmüş sureti),
4) İmza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya kayıtlı bulunduğu odadan alınmış imza beyannamesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Birlikçe görülmüş sureti),
4.2) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Birlikçe görülmüş sureti),
5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli (ihalede teklif vermeye vekil kılındığını belirten) vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı Birlikçe görülmüş sureti)
6) Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ne hitaben, işin adına Halk Bankası Kütahya Şubesindeki TR15 0001 2009 5270 0016 0005 53 iban nolu hesabına veya Birlik kasasına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ne hitaben işin adına alınmış geçici teminat mektubu,
7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi (örneği şartname ekinde mevcuttur),
8) İhaleye katılmaya engeli bulunmadığına dair taahhütname (örneği şartname ekinde mevcuttur)
9) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı 1, 2, 3, 4’üncü bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
10) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından, belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır.
Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına iletilmek üzere Genel Sekreterlik birimine verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
9. Kütahya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği 5362 Sayılı Kanun ile kurulmuş, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
Birlik, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Tekliflerin tahmin edilen ay sayısının altında olması komisyon tarafından kabul edileceği anlamında olmayıp, mevcut piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirme yapılabilecektir.
İhale yalnızca işletme süresini gösteren ay sayısı üzerinden yapılacak olup, ödenecek kira bedelinde değişiklikler içeren veya başka bedeller öneren karma teklifler kabul edilmeyecektir.
10. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
11. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
İlan olunur.

İHALE ŞARTNAMELERİ VE EKLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ